Development

Talent development (individu)
Met onze krachtige, gevalideerde instrumenten maken we de strengths van mensen en teams zichtbaar. We laten zien welke talenten voorhanden zijn en welke talenten succesvol verder ontwikkeld kunnen worden. En minstens zo belangrijk is het omgekeerde: we identificeren het aangeleerd gedrag waarvoor de drijfveer ontbreekt. Daarin schuilen risico’s voor het individu, het team en de organisatie.

Met het inzicht in de eigen competenties en drijfveren en een duidelijk beeld van hun ontwikkelpotentieel kunnen mensen daadwerkelijk de regie nemen over hun loopbaan. Wij helpen hen om hun doelen en route te bepalen en daadwerkelijk stappen te zetten in hun professionele ontwikkeling.

Leiderschapsontwikkeling
In veel bedrijven zien we een beweging van controleren en beheersen naar faciliteren en inspireren. Het werken met zelforganiserende teams vereist dit ook. Het dienend leiderschap dat daarbij past, moet de mensen die samen de organisatie vormen beter laten functioneren. En dat doe je door de juiste mensen op de juiste plek te zetten en hun strengths te kennen, te benutten én te ontwikkelen.
Dat betekent ook een uitdaging op het persoonlijke vlak voor leiders. Zij zullen hun leiderschap moeten herijken en mogen er niet van uitgaan dat zij alles al kennen en weten.

Leiderschapsontwikkeling draait volgens ons om het ontwikkelen van het vermogen om een vorm van leiderschap aan te wenden die past bij de omstandigheden waarin de organisatie zich bevindt. En dat vergt ook een scherp oog voor de eigen strengths die een leider kan inzetten en ontwikkelen om de opdracht van de organisatie te realiseren. Minstens zo belangrijk is dat leiders weten in welke situaties zij minder passen en waar en hoe zij anderen kunnen inschakelen.

Dat vraagt dat leiders op de hoogte zijn van de laatste inzichten op het gebied van ‘dienend leiderschap’, ‘behavioural economics’, ‘positieve bekrachtiging’, ‘beinvloedingsstijlen’, ‘nudging’, strengths en ‘teamdynamiek’. En belangrijker nog: dat ze deze inzichten ook kunnen toepassen in de eigen praktijk.

Team casting (team)
Binnen organisaties bestaan er vaak grote verschillen in de prestaties van (zelforganiserende) teams. Tegenvallende teamprestaties zijn meestal terug te voeren op een niet optimale teamsamenstelling. De teamopgave zou leidend moeten zijn voor die samenstelling, want uit die opgave vloeit de juiste mix en dosering van strengths voort. Helaas is dat niet altijd het geval.

In een topteam zijn er voldoende verschillen en vullen mensen elkaar aan, maar er zijn ook voldoende gemeenschappelijke waarden die de eendracht waarborgen. En natuurlijk moet het team met alle relevante stakeholders goed kunnen schakelen. Idealiter kennen en benutten alle teamleden hun eigen strengths én die van hun teamgenoten en hanteren ze dat inzicht bij het verdelen van taken en rollen.
Bij de samenstelling van teams draait het om een uitgekiende balans tussen ‘hard skills’ en strengths die nodig zijn om de doelen van het team te realiseren. De samenstelling van het team bepaalt in belangrijke mate de prestatie van het team.

DevelopmentNew